Política de privacitat

RESPONSABLE DEL FITXER
Gabarró Germans, SA , D'ara endavant GABARRÓ, amb domicili de contacte situat en Avinguda de Sentmenat, nº 2, 08213 Polinyà, Barcelona, telèfon +34937484830 i adreça de correu electrònic gabarro@gabarro.com, és el responsable dels fitxers en els quals s'inclouran els dades personals recollides i tractades des d'aquesta pàgina web. Aquests fitxers es troben degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

RECOLLIDA DE DADES
GABARRÓ únicament recull les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través dels formularis inclosos en la pàgina web i les nostres adreces de correu electrònic.

USOS I FINALITATS DE LES DADES RECOLLIDES
A WWW.GABARRO.COM es recullen les dades de caràcter personal amb les finalitats que es detallen a continuació, si no està d'acord amb alguna d'elles pot comunicar-ho a l'adreça de correu webmail@gabarro.com. Els usos i finalitats previstos són:
Registre i Gestió d'Usuaris

La informació que ens proporcioni al formulari de registre, s'utilitzarà per a la gestió dels usuaris de la pàgina web. GABARRO no admetrà intents de registres falsos o que suplantin la identitat de persones o empreses. El subministrament d'informació falsa en el formulari de registre implicarà la baixa automàtica de l'usuari.

Gestió de Comandes

Quan adquireix un producte o servei a la nostra botiga en línia, les dades que ens faciliti seran utilitzades per tramitar i facturar les comandes realitzades.

Publicació de Comentaris

La informació que ens proporcioni a través dels formularis, s'utilitzarà per a la gestió dels usuaris i publicació de comentaris al nostre blog.

SEGURETAT
GABARRÓ utilitza tecnologies adequades a l'estat de la tècnica actual, per protegir les seves dades i informacions personals, així la nostra pàgina web s'emmagatzema en un lloc segur protegits contra els tipus d'atacs més habituals. Tanmateix, hem de recordar-li que no hi ha tecnologia invulnerable i que per tant ha de posar els mitjans que estiguin al seu abast per mantenir el nivell de seguretat de les seves dades, especialment us recomanem que utilitzeu contrasenyes robustes per a l'accés al seu compte d'usuari, amb almenys 8 caràcters que alternin xifres, lletres, majúscules, minúscules i caràcters especials. Us recomanem a més que modifiqui la seva clau amb periodicitat (almenys un cop l'any) i que davant qualsevol sospita que un tercer pugui conèixer-la, procedeixi a la seva immediata modificació.

CONFIDENCIALITAT I DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS RECOPILADES
GABARRÓ s'obliga, d'acord estableix l'article 10 LOPD, a guardar secret respecte a les dades personals accedits, i tot després de finalitzada la relació comercial entre ambdues parts, havent estendre aquesta obligació a tot el personal de la seva organització que accedeixi a aquests fitxers. Aquest deure de secret queda igualment estès a la resta d'informació que no siguin dades de caràcter personal i a la qual tingui accés o coneixement durant la prestació dels seus serveis. No obstant això, el client autoritza a GABARRÓ només als efectes de la seva utilització com a referència comercial, a la divulgació de les seves dades identificatives i / o signes distintius, així com la condició de client dels productes i serveis oferts per GABARRÓ. Aquesta autorització s'entén concedida únicament per a la inclusió del CLIENT a les campanyes publicitàries, llistes i portfolis de referències comercials que sota qualsevol mitjà editi GABARRÓ.

SUBCONTRACTACIÓ
El CLIENT autoritza expressament a GABARRÓ per a la subcontractació del servei d'allotjament de dades (hosting) utilitzat per a la gestió i provisió dels nostres serveis. Si desitja conèixer la identitat dels proveïdors empleats per GABARRÓ, el pot sol·licitar a través de l'adreça de correu electrònic webmaster@gabarro.com

Exercici de Drets

En qualsevol moment podrà exercir els Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l'enviament de la sol·licitud d'exercici corresponent juntament amb còpia del document oficial que l'identifiqui (DNI, carnet de conduir o passaport) a l'adreça de correu electrònic webmaster@gabarro.com