Tractament de dades amb finalitats comercials

D'acord al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les seves Dades Personals (en endavant RGPD), aplicable a partir del 25 de maig de 2018, hem actualitzat les nostres directrius en matèria de protecció de dades personals i, en compliment del que disposa la normativa referida, volem informar-lo que:

1) Amb motiu del seu consentiment a rebre informació comercial del productes i serveis de Gabarró Hermanos S.A. i dels esdeveniments organitzats per a fer-ne promoció, hem recopilat algunes de les seves dades personals a través de la seva participació en els esdeveniments organitzats o dels formularis i inscripcions creats i identificats a tal efecte, els quals integren un tractament que hem identificat com «Comercial».
2) Sobre aquest tractament ha de saber:
Responsable del tractament GABARRÓ HERMANOS, S.A. Adreça: Crtra Torre Romeu, S/N, 08202 Sabadell (Barcelona)
Telèfon: +34 937 484 830
e-mail de contacte: info@gabarro.com
Finalitat del tractament Enviament de comunicacions comercials amb informació dels productes i serveis oferts per GABARRÓ HERMANOS, S.A. i promoció dels esdeveniments organitzats per l'empresa.
Les dades es conservaran durant el temps que l'interessat ho permeti amb l'acceptació de la inclusió de les seves dades personals a la base de dades comercial.
Les seves dades personals no seran objecte de decisions basades en tractaments automatitzats el resultat dels quals sigui l'elaboració de perfils i no es generaran bases de dades alienes a les finalitats especificades.
Legitimació del tractament Consentiment de l'interessat.
En el cas de detectar la utilització o enviament de dades errònies o falses o sense el consentiment del propi interessat, el Responsable procedirà a la cancel·lació de les dades afectades.
Destinataris de les dades personals recopilades Té dret a accedir a la informació que tenim en relació a la seva persona, a rectificar-la en cas de ser errònia, a sol·licitar la seva supressió, a limitar o oposar-se al tractament o a la portabilitat de les seves dades personals dirigint una comunicació a l'adreça postal o electrònica del Responsable indicada anteriorment, acreditant la teva identitat amb una còpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent.
Si no estigués d'acord amb el tractament que realitzem de les seves dades personals i d'acord amb allò establert en el RGPD té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent.
Procedència de les dades El propi usuari