Sorteig iPhone - Bases legals

ORGANITZADOR

L'empresa organitzadora és GABARRO HERMANOS S.A. amb NIF A08445983 i domicili fiscal a Carretera Sentmenat, 2, Polinya, 08213, Barcelona i organitza un concurs o sorteig (d'ara endavant “el concurs/sorteig”) de conformitat amb les bases detallades a continuació.

REQUISITS PER PARTICIPAR

Només podran participar al sorteig aquells clients de GABARRÓ HERMANOS S.A. que hagin comprat a aquesta empresa més de 1.000€ en productes de terra laminat EGGER PRO dins del període de vigència del sorteig: 01/07/2023 al 30/11/2023.

MECÀNICA, PREMI I DATES

Per a la participació en el sorteig s'hauran de complir els requisits següents:

Haver fet compres a GABARRO HERMANOS S.A. per valor superior a 1.000€ en terres laminats i complements Egger Pro dins el període establert per al sorteig (01/07/2023 a 30/11/2023)
A efectes de comptabilització de les compres realitzades, només es tindran en compte les compres facturades.
Per cada 1.000€ de compra facturada s'obtindrà una participació al sorteig.
La data d'inici del sorteig seran les 00:00 del dia 01/07/2023 i la data de finalització seran les 23:59 del dia 30/11/2023, i el guanyador s'anunciarà el dia 01/12/2023 mitjançant comunicació per correu electrònic.

Tots aquells clients que compleixin les condicions a dalt indicades entraran automàticament en la participació en el sorteig. Gabarró es reserva el dret d'excloure del sorteig a aquells clients que tinguin algun deute pendent amb Gabarró. 

El premi per a aquest sorteig serà un APPLE iPHONE 14

ELECCIÓ DEL GUANYADOR

El guanyador serà escollit per GABARRO HERMANOS S.A. de forma aleatòria a través de la plataforma app sorteigs entre tots els participants.

GABARRO GERMANOS S.A es posarà en contacte amb el guanyador el dia 01/12/2023 mitjançant correu electrònic per obtenir les dades necessàries i poder enviar-li el premi.

QÜESTIONS FISCALS

Si és el cas, als premis de la present promoció, els són aplicables la normativa en matèria d'impost sobre la renda de les persones físiques, renda de no residents i altres textos legals en matèria fiscal. En aquest sentit, l‟obtenció d‟un premi d‟aquest tipus podria constituir per al guanyador un guany patrimonial a efectes d‟IRPF, en donar lloc a una variació en el valor del seu patrimoni posada de manifesta per una alteració en la seva composició. El guanyador del premi quedarà sotmès al compliment de totes les obligacions fiscals establertes per la legislació vigent aplicable, si és el cas, sent del seu càrrec exclusiu el pagament de les mateixes.

ACCEPTACIÓ BASES

El mer fet de participar al concurs/sorteig implica que el participant accepta totalment les condicions d'aquestes bases legals.

LLEI APLICABLE

Aquestes bases estan subjectes a la legislació espanyola. Qualsevol reclamació relacionada amb el sorteig s'ha d'enviar per escrit a GABARRÓ GERMANS S.A. Dpt. Màrqueting, Carretera Sentmenat, 2, Polinya, 08213, Barcelona. En cas de controvèrsia en l‟aplicació o interpretació d‟aquestes bases i en absència d‟un acord amistós, tot litigi estarà subjecte als tribunals de la ciutat de Barcelona.