Tatajuba

Denominació científica: Bagassa guianensis Aubl.; B. tiliaefolia R. Ben.

Procedència geogràfica: Amèrica del sud

Descripció

• Albura: Blanc cremós.
• Duramen: Groc que es torna a marró fosc amb la llum.
• Fibra: Recta, amb freqüència entrellaçada.
• Gra: Mitjà a bast.
• Defectes característics: Tensions de creixement

Impregnabilitat

• Albura: Mitjanament impregnable
• Duramen: Poc impregnable

Mecanització

• Serrat: Sense més problemes que la seva duresa i les possibles irritacions que produeix la seva pols. Riscos de deformacions per tensions internes que suggereixen especejaments radials.
• Assecat: Mitjà a lent. Riscos lleugers de deformacions i clivelles o esquerdes.
• Raspallat: Difícil per la seva duresa i pel risc de repel en peces amb fibra entrellaçada. Convé realitzar la mecanització molt lentament.
• Encolat: Sense dificultat.
• Clavat i cargolat: Per la seva duresa, convé realitzar pre trepanats.
• Acabat: No presenta problemes especials

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 795 kg/m3 fusta pesada
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,35 % fusta estable.
- Relació entre contraccions 1,45% sense tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 6,5 fusta dura

Tatajuba
Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 1.350 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 180.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 780 kg/cm2

Tatajuba
Observacions

Tatajuba