Jatoba

Denominació científica: Hymenaea spp

Procedència geogràfica: Amèrica del sud, Carib i Antilles

Descripció

• Albura: Blanc rosat.
• Duramen: Marró rosat a marró vermellós.
• Fibra: Recta, de vegades lleugerament entrellaçada.
• Gra: Fi a mitjà
• Defectes característics: Tensions de creixement i incrustacions petries

Impregnabilitat

• Albura: Mitjanament impregnable
• Duramen: Poc impregnable

Mecanització

• Serrat: Sense més problemes que la seva duresa i els del seu certa abrasivitat
• Assecat: Mitjà a lent. Riscos lleugers de deformacions i clivelles o esquerdes.
• Raspallat: Difícil per la seva duresa, abrasivitat i pel risc de repel en peces amb fibra entrellaçada. Convé realitzar la mecanització molt lentament.
• Encolat: Els tanins dificulten una bona adherència
• Clavat i cargolat: Per la seva duresa, convé realitzar pre trepanats
• Acabat: no presenta problemes especials

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 950 kg/m3 fusta molt pesada
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,43 % fusta d'estable a nerviosa
- Relació entre contraccions 1,9% tendència a deformar se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 8,5 fusta molt dura

Jatoba

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 1.338 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 180.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 750 kg/cm2

Jatoba

Observacions

Jatoba