Ipé

Denominació científica: Tabebuia spp

Procedència geogràfica: Amèrica central i Amèrica del sud

Descripció

• Albura: Blanc groguenc.
• Duramen: Marró fosc amb un to verdós molt característic.
• Fibra: Recta, amb freqüència entrellaçada o molt entrellaçada.
• Gra: Fi a mitjà

Impregnabilitat

• Albura: Mitjanament impregnable
• Duramen: Poc impregnable

Mecanització

• Serrat: Sense més problemes que la seva duresa. Desafilat molt ràpid
• Assecat: Lent. Riscos petits de deformacions i clivelles o esquerdes.
• Raspallat: Difícil per la seva duresa i per l'elevat risc de repel Convé realitzar la mecanització molt lentament.
• Encolat: Els tanins dificulten una bona adherència.
• Clavat i cargolat: Per la seva duresa, convé realitzar pre trepanats.
• Acabat: Els dipòsits de gomes poden inhibir l'adherència dels vernissos

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 1.050 kg/m3 fusta molt pesada
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,41 % fusta estable
- Relació entre contraccions 1,27% sense tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 8,5 fusta molt dura

Ipé

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 1.750 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 200.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 890 kg/cm2

Ipé

Observacions

• Fusta que actualment té molta demanda i l'oferta és escassa
• Existeixen diverses espècies que la poden substituir adequadament