Fromager

Denominació científica: ceiba penttandra Gaertn. Syn.- C. Thonningli A. Chev

Procedència geogràfica: Àfrica

Descripció

 • Albura: el color varia des del blanc, marró clar marró rosat al gris. De vegades vetes grogues o grisenques
 • Duramen: De vegades no esta diferenciada amb la albura
 • Fibra: entrellaçada
 • Gra: bast o gruixut

Impregnabilitat

 • Impregnable

Mecanització

 • Serrat difícil. Es requereix una via de serra ampla
 • Assecat: velocitat d'assecat varia de normal a lenta. Es recomana l'assecat molt lentament
 • Encolat: difícil a causa de la seva superfície molt porosa
 • Clavat i cargolat: difícil per problemes d'agafament
 • Acabat: sense problemes

Propietats físiques

 • Densitat aparent (12% d'humitat): 320 kg/m3
 • Estabilitat dimensional:
 • - Coeficient de contracció volumètric 12%. fusta mitjanament nerviosa
 • Duresa (Chaláis-Meudon) 0,8 fusta molt tova

Fromager
Propietats mecániques

 • Resistència a flexió estàtica 430 Kg/ cm2
 • Mòdul d'elasticitat 44.000 kg/cm2
 • Resistència a la compressió paral·lela 250 kg/cm2

Fromager
Observacions

 • A tenir en compte:
 • A Espanya només s'utilitza per a tauler contraxapat