Fromager

Denominació científica: ceiba penttandra Gaertn. Syn.- C. Thonningli A. Chev

Procedència geogràfica: Àfrica

Descripció

• Albura: el color varia des del blanc, marró clar marró rosat al gris. De vegades vetes grogues o grisenques
• Duramen: De vegades no esta diferenciada amb la albura
• Fibra: entrellaçada
• Gra: bast o gruixut

Impregnabilitat

Impregnable

Mecanització

• Serrat difícil. Es requereix una via de serra ampla
• Assecat: velocitat d'assecat varia de normal a lenta. Es recomana l'assecat molt lentament
• Encolat: difícil a causa de la seva superfície molt porosa
• Clavat i cargolat: difícil per problemes d'agafament
• Acabat: sense problemes

Propietats físiques

• Densitat aparent (12% d'humitat): 320 kg/m3
• Estabilitat dimensional:
- Coeficient de contracció volumètric 12%. fusta mitjanament nerviosa
• Duresa (Chaláis-Meudon) 0,8 fusta molt tova

Fromager

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 430 Kg/ cm2
• Mòdul d'elasticitat 44.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió paral·lela 250 kg/cm2

Fromager

Observacions

A tenir en compte:
A Espanya només s'utilitza per a tauler contraxapat