Cedre americà

  • Cedrela odorata L.
  • Castellà: Cedro americano, Cedro tropical
  • Amèrica Central, Amèrica del Sud, Carib i Antilles

Descripció

• Albura: Blanc rosat
• Duramen: Marró rosat a vermell clar, que s'enfosqueix amb la llum
• Fibra: Recta, amb freqüència lleugerament entrellaçada.
• Gra: Mitjà

Aplicacions

• Mobles i ebenisteria d'interior i exterior. Mobles de talla
• Fusteria d'interior, portes, escales, revestiments, motlures, sòcols, frisos
• Fusteria d'exterior, portes i finestres
• Caixes de purs
• Xapes decoratives i tauler contraxapat

Impregnabilitat

• Albura: Mitjanament impregnable
• Duramen: Mitjana a no impregnable

Mecanització

• Serrat: Fàcil, sense problemes
• Assecat: Relativament lent. Lleuger risc de col·lapse. Lleuger risc de deformacions i clivelles o esquerdes. Alt risc de exsudacions de resina
• Raspallat: Fàcil. Risc de repèl en peces amb fibra entrellaçada
• Encolat: Sense problemes, tret que existeixin excessives exsudacions de resina, en aquest cas convé netejar-les prèviament mitjançant dissolvents orgànics
• Clavat i cargolat: Fàcil
• Acabat: Sense problemes, excepte les ja esmentades de les exsudacions

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 490 kg/m3 lleugera
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,34 % fusta molt estable
- Relació entre contraccions 1,5% sense tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 2,0 fusta de tova a semi tova

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 753 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 90.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 415 kg/cm2

Observacions

Atenció, molt important: espècie protegida pel conveni CITES. Està continguda en l'apèndix III per a les poblacions de Colòmbia i Perú. Es precisa un permís d'exportació CITES per als exemplars obtinguts a Colòmbia i Perú. En ela cas d'obtenir-se en altres països, necessita un certificat d'origen expedit per l'Autoritat Administrativa CITES del país exportador, o re-exportador.
Ha d'exigir-se aquesta documentació quan es realitzi la seva compra

Aviso

Aviso