Bodo

Denominació científica: Detarium Macrocarpum Harms

Altres denominacions: Castellà: Bodó, Mambodé, Amouk, Boire

Procedència geogràfica: Centre i Oest d'Àfrica.

Descripció

• Albura: és de color blanc rosat.
• Duramen: és de color marró rogenc amb betes marró fosc.
• Fibra: Sol ser bastant recta, ocasionalment entrellaçada. Algunes vegades presenta exsudacions resinoses.

Bodo

Impregnabilitat

Duramen mitjanament impregnable.

Propietats físiques

• Serrat: Sense problemes.
• Assecat: Molt lent, s'ha d'efectuar de forma prudent per risc a deformacions i fendes.
• Raspallat: dificultós degut a la fibra entrellaçada.
• Encolat: Sense problemes.
• Clavat i cargolat: Previament cal taladrar la fusta.
• Acabat: Sense problemes, previament aplicant un tapa poros.

Bodo

Propietats mecániques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 670 kg/m3 fusta semi dura.
• Resistència a flexió estàtica 93 M Pa (N/mm2)
• Mòdul d'elasticitat 12.000 M Pa (N/mm2)
• Resistència a la compressió 38 M Pa (N/mm2)

Bodo